Steun ons nu!

Uw steun kost slechts een paar muisklikken.
Onze Vriendenstichting is Partner van deze webwinkels en krijgt commissie op uw aankopen. Klik nu op een van deze banners:

Bol.com

algemeen


Wehkamp


Conrad

Conrad-banner


laatste nieuws

21-3-2017

Info-avond "Slimme pedagogiek voor gevoelige hoogbegaafde kinderen" op donderdag 6 april 2017
lees verder...


28-6-2016

Verhuisbericht! Ons nieuwe adres...
lees verder...


8-3-2016

Vuurvogel vertegenwoordigd op Festival van Talent op zaterdag 19 maart 2016
lees verder...


3-3-2016

Info-avond "Hoogbegaafd en Onderpresteren" op donderdag 31 maart 2016
lees verder...


lees al ons nieuws...

RSS-feed van het nieuws

meer informatie

In de praktijk blijkt dat de ouders zeer betrokken zijn bij het reilen en zeilen op de school. De Vuurvogel is blij met deze betrokkenheid en maakt dankbaar gebruik van de inzet van de ouders om de kwaliteit van het lesprogramma te verhogen.

Sponsoring?

De Stichting Vrienden van de hoogbegaafdenschool De Vuurvogel Gouda zorgt voor financiële en materiële ondersteuning van onze school.

Vriendenstichting heeft ANBI-status

Klik hier!

Hoe pakken we het aan

In veel gevallen werkt de Vuurvogel hetzelfde als een reguliere school en in andere gevallen worden nieuwe of afwijkende activiteiten ondernomen. De concepten van het Leonardo-onderwijs zijn in het schooljaar van 2007-2008 veelal voor het eerst toegepast. De ervaringen uit dat jaar worden gebruikt om de aanpak van een aantal activiteiten te verbeteren of te verrijken, zodat toegewerkt wordt naar een steeds hogere kwaliteit. Hieronder wordt een aantal voorbeelden genoemd van activiteiten en maatregelen die de De Vuurvogel heeft ingericht om een goede kwaliteit te handhaven.

 

Contact met leerkrachten

Ouders mogen hun kinderen dagelijks naar boven brengen. Het is niet de bedoeling dat u dan in gesprek gaat met de leerkracht. De leerkracht is er dan voor de kinderen. Een korte mededeling kan natuurlijk wel. Wilt u graag de leerkracht spreken, maak dan een afspraak bij voorkeur per mail of telefonisch.

 

E-mailgebruik

  • Mail is bedoeld voor korte mededelingen of voor het maken van afspraken.
  • Indien u een kwestie wenst te bespreken met leerkracht of directie, start dan geen discussie op de mail, maar maak een afspraak voor een gesprek.
  • Houd er rekening mee dat medewerkers alleen mails kunnen beantwoorden op hun werkdagen.

 

Gymnastiek in de Zebra

Op donderdagochtend zijn de gymlessen in sporthal de Zebra aan de Goverwellesingel, vlak voor de brug. Om 9.00 uur start daar de gymles voor leerlingen van groep 4, 5 en 6, om 8.45 uur is er een leerkracht aanwezig. Graag de kinderen op tijd bij de Zebra brengen, zodat ze om 9.00 uur omgekleed en wel aan de gymles kunnen beginnen. Deze groep kinderen loopt terug naar school onder begeleiding van een leerkracht. Groep 7 en 8 start om 10.15 met de gymles. Zij vertrekken om 10.00 uur per fiets naar de Zebra ook onder begeleiding van een leerkracht. Het is dus noodzakelijk dat uw kind de beschikking heeft over een fiets.
Sportkleding: t-shirt en gymbroek naar vrije keuze, goed passende gymschoenen (geen zwarte zolen) zijn verplicht. Het wordt sterk afgeraden mobiele telefoons, horloges en sieraden mee te nemen naar de sporthal. Na de gymnastiekles kunnen de kinderen onder de douche. Om zoekraken van gymkleding, schoenen en handdoeken te voorkomen adviseren wij u dringend deze artikelen van een naam te voorzien.
Alleen om medische redenen kan een gymles verzuimd worden. U dient de leerkracht schriftelijk of per e-mail hiervan op de hoogte te stellen.

 

Portfolio

De vorderingen van de kinderen worden bijgehouden in een portfolio. De bespreking hiervan vinden drie maal per jaar plaats, november, maart en juli. De eerst twee keer voert de leerkracht onder schooltijd een gesprek met de leerlinge om zijn leerdoelen voor de komende periode te bespreken. Later diezelfde dag zijn ook de ouders aanwezig en vertelt het kind in het bijzijn van ouders en leerkracht over hetgeen hij wil bereiken. In juli wordt geëvalueerd en wordt er slechts met het kind gesproken. Er is dan geen gesprek meer met de ouders. Wilt u toch nog graag een leerkracht spreken dan kunt u hiervoor een afspraak maken via de mail of telefonisch.

 

Nieuwsbrief

Voor zaken, die van belang zijn voor alle ouders ontvangt u eens per twee weken een nieuwsbrief op maandag per email.

 

Overblijven

Daar de lunchpauze slechts 45 minuten duurt, blijven vrijwel alle kinderen over op school. De kinderen eten groepsgewijs in de leslokalen in aanwezigheid van een pedagogisch medewerker van de stichting Quadrant te Gouda. Het overblijven valt onder de eindverantwoordelijkheid van de school, cq de directeur. Bij op- of aanmerkingen graag contact opnemen met de directie van De Vuurvogel.

 

Traktaties/ verjaardagen

Natuurlijk mogen de kinderen trakteren als zij jarig zijn, graag even overleggen met de groepsleerkracht.

 

Ziekmeldingen

Als uw kind ziek is, wordt u verzocht dit dezelfde dag nog door te geven voor 8.55 uur, per telefoon: 0182-584885 of e-mail van de betreffende groepsleerkracht/directie.
Absenties zonder berichtgeving moeten worden gemeld bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente Gouda.

 

Kamp

Alle leerlingen vertrekken op dinsdag per bus naar het kampterrein, op donderdag komen ze weer terug. Alleen groep 8 blijft nog een nachtje extra, deze komt vrijdag terug. De overige leerlingen hebben op vrijdag vrij om uit te rusten van het kamp. De datum is nog niet definitief, er kan pas in de loop van het schooljaar een reservering gedaan worden. Zodra er een definitieve datum bekend is, zal dit opgenomen worden in de nieuwsbrief.

 

Extra verlof aanvragen

Als er leerplichtige kinderen binnen het gezin aanwezig zijn moet de geplande vakantie vallen binnen een door het schoolbestuur vastgestelde vakantieperiode. Kinderen zijn leerplichtig vanaf hun vijfde verjaardag. In enkele gevallen zijn er -beperkt- mogelijkheden een leerling in aanmerking te laten komen voor extra schoolverlof. Voor het verlenen van dit extra verlof zijn er door het gemeentebestuur richtlijnen opgesteld.

Bij de directie van de school is een brochure over de leerplichtwet verkrijgbaar. In deze wet is bepaald dat buiten de vastgestelde schoolvakanties alleen extra verlof verleend kan worden als er sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’.

Geen gewichtige omstandigheden zijn:
Een vakantie buiten de reguliere vakantie; een lang weekend weg; sportevenementen buiten school om; het bezoeken van concerten, tentoonstellingen, pretparken etc;
Bovendien is niet toegestaan om aansluitend aan een vakantie verlof te verlenen, anders dan wegens gewichtige omstandigheden.

Om voor extra verlof in aanmerking te komen moet men ruim van te voren (6 weken) een schriftelijk verzoek indienen bij de directeur. Het formulier hiervoor vindt u op onze site.
Ouders die een kind zonder de vereiste toestemming van school houden maken zich schuldig aan ongeoorloofd schoolverzuim. Dit kan tot een proces-verbaal leiden. De school is verplicht dit te melden aan bureau leerplicht.
Voor informatie kunt u zich ook wenden tot de gemeente Gouda, afdeling leerplicht. Tel: 0182-545500.

 

Hoofdluis

Hoofdluizen zijn kleine, grauwe beestjes van ongeveer drie millimeter lengte. Ze komen alleen voor bij mensen, voornamelijk tussen de hoofdharen. Ze leven van bloed en nemen de kleur aan van het haar van de gastheer. Iedereen die niet helemaal kaal is kan ze krijgen, of de persoon nu korte of lange haren heeft. Bovendien maken luizen geen onderscheid tussen vies en schoon haar. Zij hebben stevige pootjes, waarmee zij zich aan het haar vasthouden, zelfs tijdens het wassen. Regelmatig wassen van het haar helpt dan ook niet tegen hoofdluis of neten( eitjes van de hoofdluis). Luizen zijn overlopers. Zij kunnen niet springen. Dat betekent dat de besmetting alleen kan gebeuren via direct contact:spelende kinderen, die met hun hoofden dicht bij elkaar zitten; het gebruik van dezelfde borstel/kam, thuis, in het zwembad of na de gymles; via mutsen en jaskragen, bijvoorbeeld op volle kapstokken. Om dit overlopen tegen te gaan, zijn er op school luizencapes aanwezig. De behandeling van hoofdluis geeft het beste resultaat wanneer zowel een bestrijdingsmiddel als een speciale stofkam wordt gebruikt. Met de stofkam kunnen de luizen en neten ontdekt en verwijderd worden. Het bestrijdingsmiddel zorgt ervoor dat de luis dood gaat, maar de neten (de eitjes van de luis) overleven meestal wel. Er zijn verschillende bestrijdingsmiddelen verkrijgbaar bij apotheek en drogist. De lotions werken vaak beter dan de shampoos. Als u hoofdluis constateert bij uw kind, meld dit dan zo snel mogelijk bij de leerkracht. De school geeft dan informatie mee over de bestrijding. Een aantal ‘hoofdluisouders' zijn door de GGD opgeleid. Zij kunnen de ouders van dienst zijn bij de bestrijding van dit ongemak. Ongeveer 5 keer per jaar, steeds na een vakantie, worden alle leerlingen op hoofdluis gecontroleerd door een groep ouders, onder leiding van Jozefien Zwart (moeder van Luuk), de hoofdluiscoördinator.

 

Schoolarts

De kinderen uit groep 7 worden uitgenodigd voor een onderzoek of screening door de jeugdarts/verpleegkundige van de GGD. Naast onderzoek van enkele lichamelijke zaken zoals gehoor, gezichtsvermogen, groei en motorische ontwikkeling wordt ook aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Verder kan er advies gegeven worden over bijvoorbeeld voeding, bedplassen, hoofdluis, gedragsproblemen enz. Los van deze reguliere onderzoeken kunt u altijd contact opnemen met de jeugdarts of assistente voor advies of extra onderzoek. Daarnaast kan het ook zijn dat de leerkrachten vragen of zorgen hebben over uw kind; in overleg met u kan dan ook altijd de jeugdarts of een sociaalverpleegkundige worden ingeschakeld om mee te denken.

Jeugdarts: mevr. I. van Oosterhout
Assistente: mevr. W. Dongelmans
Zij zijn tijdens kantooruren te bereiken via telefoonnummer 088 – 308 31 00 (GGD Hollands Midden)

 

Oudercommissie

Op onze school zijn de ouders georganiseerd in een oudercommissie (Vuurvogel Ouder Commissie Gouda, VOC Gouda). De oudercommissie heeft als doel om in samenwerking met het bestuur en het team een plezierig leef- en leerklimaat te bevorderen. Tevens organiseert zij regelmatig lezingen over specifieke thema's.

 

Deel-medezeggenschapsraad

Als partnerschool van 't Carillon heeft De Vuurvogel een deel-medezeggenschapsraad. Een MR is bevoegd om over alle aangelegenheden die de school aangaan te spreken. Belangrijkste bevoegdheden van de MR zijn het adviesrecht en het instemmingsrecht bij bepaalde voorgenomen besluiten van de school. De MR is samengesteld uit ouders en leerkrachten.

 

Ouderparticipatie

Voor tal van activiteiten is de hulp van ouders onontbeerlijk. Aan het begin van elk schooljaar kan men op een daarvoor bestemd formulier aangeven waar men behulpzaam kan zijn.

Daarnaast is er de Stichting Vrienden van Hoogbegaafdenschool de Vuurvogel Gouda, opgericht en draaiende gehouden door een aantal ouders. Deze stichting zoekt financiële en materiële ondersteuning voor de school.

 

Logopedie

De logopediste behandelt kinderen die op één of andere manier problemen hebben met spreken. Spreken is een ingewikkeld proces. Stoornissen hierin worden door de logopediste behandeld. Wij kunnen hulp inroepen van de logopediste als wij te maken krijgen met kinderen die slecht te verstaan zijn omdat zij bijvoorbeeld binnensmonds praten, bepaalde klanken niet uit kunnen spreken, steeds hees zijn, gebrekkige zinnetjes maken, stotterend spreken. Daarnaast kunnen ook ouders zelf contact opnemen als zij vragen hebben over het spreken van hun kind. De behandelingen vinden onder schooltijd plaats waarbij ook de ouders betrokken worden. In enkele gevallen kan de logopediste kinderen ook doorverwijzen naar een andere logopedist. In de meeste gevallen wordt dit vergoed door ziektekostenverzekering. De logopediste voor De Vuurvogel is mevrouw M. Geuze.

 

Problemen en klachten

Als er vragen, problemen of klachten zijn die de school betreffen, dan kunnen die altijd met de groepsleerkracht besproken worden. Indien er geen oplossing wordt gevonden, wordt er contact opgenomen met de directie. De school kent ook een vertrouwenspersoon die men kan raadplegen. Zie verder de klachtenprocedure van de Groeiling.

 

Onderwijsinspectie

Vragen over onderwijs kan men gratis stellen bij het volgende telefoonnummer: 0800-8051 (gratis).
Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunnen gemeld worden bij het Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-111 3 111 (lokaal tarief), of http://www.onderwijsinspectie.nl, of via info@owinsp.nl.

Deel deze pagina, klik op deze knoppen:

(update: 21-8-2015)